ยินดีต้อนรับสมาชิกของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนมิถุนายน 2556
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสิริฉัตร ทองศรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขตลาออกจากราชการ 
2นายบัณฑิต ประทุมนันท์โรงเรียนบ้านสระบัวทองลาออกจากราชการ 
3นางสาวพรปวีณ์ ชาวนาเป้าโรงเรียนพลับพลาไชยบ้านหนองเขมร สพท.นครปฐม เขต 1
4นางบุษบา ทองโสภาโรงเรียนบ้านหนองกระดี่บ้านหนองกระถิน สพท.สุพรรณบุรี เขต 3
5นางอัจฉราพรณ์ แกล้วกสิกรรมโรงเรียนวัดท่าไชยรัตนโกสินทร์ 2 สพท.อุทัยธานี เขต 2
6นายสุรัตน์ พึ่งวิชาโรงเรียนวัดคอกวัวถึงแก่กรรม 
นวัตกรรมการเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เวอร์ชัน: 3.0.0    วันที่ : 10/06/2555
Copyright © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2